HƯỚNG DẪN ÉP PET – WING – VKR

PET 2 PET 1 + 30B + 30S+30C+30CRE  Noria 179/102
PET 3 PET 2 + 30B + 30S+30C+30CRE  Noria 179/102
PET 4 PET 3 + 30B + 30S+30C+30CRE  Noria 179/102
PET 5  PET 4 + 30B + 30S+30C+30CRE  Noria 179/102
WING 1 WING 1 SĂN BOSS MA VƯƠNG HOẶC BOSS QUỶ VƯƠNG HOẶC MUA TRONG SHOP GUILD
WING 2

WING 3

WING 4

1 WING 1                     + 30B + 30S+30C+30CRE 

1 WING 2                     + 30B + 30S+30C+30CRE

1 WING 3                     + 30B + 30S+30C+30CRE

Noria 179/102
WING 5 WING 4                        + 30B + 30S+30C+30CRE  Noria 179/102
VKR 2 VKR 1 + 11 + CỤM NGỌC 30B + 30S +30C+3-CRE Noria 179/102
VKR 3  DUNG LUYỆN (3 VKR 2 CÙNG CLASS + CỤM 30CRE TIẾN HÀNH DUNG LUYỆN) Lorencia 150/140
VKR 4 DUNG LUYỆN (3 VKR 3 CÙNG CLASS + CỤM 30CRE TIẾN HÀNH DUNG LUYỆN) Lorencia 150/140

 VKR 5    DUNG LUYỆN (3 VKR 4 CÙNG CLASS + CỤM 30CRE TIẾN HÀNH DUNG LUYỆN)    Lorencia 150/140

3 WING HOẶC 3 PET 5 + CỤM CRE 30 TIẾN HÀNH DUNG LUYỆN Ở NPC Lorencia 150/140
3 WING HOẶC 3 PET 6 + CỤM CRE 30 TIẾN HÀNH DUNG LUYỆN Ở NPC Lorencia 150/140
2 WING HOẶC 2 PET 7 + NGUYÊN LIỆU ÉP WING PET (MUA Ở SHOP GUILD)+ CỤM CRE 30 TIẾN HÀNH DUNG LUYỆN Ở NPC Lorencia 150/140