HƯỚNG DẪN DUNG LUYỆN ITEM

CẤP 7 LÊN 380 ITEM CHÍNH + 9 >15 (2 ITEM PHỤ +0) + 1 CỤM CRE 10 KHÔNG CẦN CÙNG CLASS (VÍ DỤ 3 ÁO LÀ DUNG LUYỆN ĐƯỢC)
380 LÊN 400  ITEM CHÍNH + 9 >15 (2 ITEM PHỤ +0) + 1 CỤM CRE 20 KHÔNG CẦN CÙNG CLASS (VÍ DỤ 3 ÁO LÀ DUNG LUYỆN ĐƯỢC)
400 LÊN THẦN 1  ITEM CHÍNH + 11>15 (2 ITEM PHỤ +0) + 1 CỤM CRE 30 KHÔNG CẦN CÙNG CLASS (VÍ DỤ 3 ÁO LÀ DUNG LUYỆN ĐƯỢC)
THẦN 1 LÊN THẦN 2  ITEM CHÍNH + 11 >15 (2 ITEM PHỤ +0) + 1 CỤM CRE 30 KHÔNG CẦN CÙNG CLASS (VÍ DỤ 3 ÁO LÀ DUNG LUYỆN ĐƯỢC)
THẦN 2 LÊN THẦN 3  ITEM CHÍNH + 11 >15 (2 ITEM PHỤ +0) + 1 CỤM CRE 30 KHÔNG CẦN CÙNG CLASS (VÍ DỤ 3 ÁO LÀ DUNG LUYỆN ĐƯỢC)
THẦN 3 LÊN THẦN 4  ITEM CHÍNH + 11 >15 (2 ITEM PHỤ +0) + 1 CỤM CRE 30 KHÔNG CẦN CÙNG CLASS (VÍ DỤ 3 ÁO LÀ DUNG LUYỆN ĐƯỢC)
THẦN 4 LÊN THẦN 5  ITEM CHÍNH + 11 >15 (2 ITEM PHỤ +0) + 1 CỤM CRE 30 KHÔNG CẦN CÙNG CLASS (VÍ DỤ 3 ÁO LÀ DUNG LUYỆN ĐƯỢC)