TOP 7 NGÀY THỢ SĂN BOSS TOP 1 :1 SET THẦN 2 FULL THẦN + 15 FULL + 1 VKR 3                      +10 TR WC

TOP 2 : 1 BỘ RING PEN THẦN 3 + 1 RING THIÊN HOANG 3                 + 5TR WC

TOP 3 : 1 KHÊN THẦN 3 + 1 PET MUUN 3                                              + 5TR WC

 

TOP 7 NGÀY DANH HIỆU TOP 1 :1 WING 6 + 1 PET 6                                                                      + 10TR WC

TOP 2 : 1 WING 5 + 1 PET 5                                                                     + 5 TR WC

TOP 3 : 1 SET THẦN 1 FULL                                                                    + 5TR WC

 

TOP 7 NGÀY HỖN NGUYÊN LẦU  TOP 1 :1 PET MUUN 5

TOP 2 : 1 PET MUUN 4

 TOP 3 : 1 PET MUUN 3